PASSAWARN LOGO

PASSAWARN

COMPANY LIMITED

ระบบงานเคลือบผิวทนไฟ

ระบบงานเคลือบผิวทนไฟ ทั้งในรูปแบบของสีเคลือบอินทูเมสเซนท์ และซีเมนต์พ่นทนไฟ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM E119

SERVICE TYPES

ระบบซีเมนต์พ่นกันไฟ

มียิปซัมและซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลัก ใช้พ่นบนโครงสร้างเหล็กป้องกันความเสียหาย และพังทลายของโครงสร้าง ป้องกันไฟได้ตั้งแต่ 1-..4 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน ASTM E119

ระบบสีทากันไฟ

สีทนไฟสำหรับโครงสร้างเหล็ก ทนไฟได้ 3 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน ASTM E119